OSP Mszana Dolna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Realizowane projekty
 
Historia
 
O jednostce
 
Członkowie OSP
 
Drużyny młodzieżowe
 
Orkiestra Dęta OSP
 
Wynajem sali
 
Imprezy
 
Kontakt
Urząd Miasta Mszana Dolna
MOK Mszana Dolna


Zarys  Historyczny                                                                       Ochotniczej  Straży Pożarnej                                                          w  Mszanie  Dolnej                                                                          

to  już 144 lata  -

 

          15 lutego 1878 roku została założona Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej, która wówczas nosiła nazwę: Towarzystwo Straży Pożarnej. Prezesem Towarzystwa został wybrany ówczesny naczelnik poczty – Jan Solecki, naczelnikiem – Kazimierz Machaj, zaś skarbnikiem – Marcin Knapczyk – wójt Mszany Dolnej.

          Zrozumienie dla potrzeb strażackich wśród mieszkańców Mszany Dolnej było duże, skoro przez zimę zebrano pieniądze na zakup sikawki ręcznej, wężów, drabiny, toporów i wozu. Sprzęt, którego wciąż przybywało, przechowywano początkowo w wozowni pod ratuszem miejskim w rynku.

          W 1900 roku oddano do użytku wybudowaną remizę strażacką. Wtedy też podjęto myśl by założyć strażacką orkiestrę dętą, która mogłaby zagrać już na jubileuszu 25-lecia mszańskiej Straży Pożarnej. Wcześniej, przy okazji różnych imprez, strażakom przygrywały miejscowe kapele góralskie. W 1902 roku ks. Wojciech Woźniczka założył Orkiestrę Dętą, natomiast jej dyrygentem i nauczycielem muzyki został organista Gałuszka. W 1903 roku z okazji 25-lecia Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej orkiestra zagrała swój pierwszy większy koncert. Po 25 latach działalności Towarzystwo Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej miało własny budynek, podstawowy sprzęt ratunkowy, umundurowanie na wzór wojskowy i reprezentacyjną orkiestrę.

          W czasie I Wojny Światowej większość strażaków wcielono do wojska, natomiast pomieszczenia remizy strażackiej zajmuje szwadron kawalerii węgierskiej. Sala budynku zostaje przekształcona na stajnię dla koni. Po wojnie na nowo zaczęto organizować orkiestrę, kompletować sprzęt, werbować nowych członków, przystąpiono do remontu remizy.

        W 1923 roku wszystkie straże w kraju otrzymują jednolitą nazwę: „Ochotnicza Straż Pożarna”. W 1928 roku zostaje poświęcony sztandar, który jednostka otrzymała z okazji 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. 

          Wybuch II wojny światowej przyczynił się do tego, że straż miała bardzo utrudnione działanie z powodu szykan Niemców z ówczesnym burmistrzem Mszany Dolnej – Władysławem Gelbem na czele. Wówczas zaginęły akta straży, które znajdowały się w remizie. Jej pomieszczenia wykorzystano jako magazyny zbożowe i sortownię skonfiskowanego mienia pożydowskiego. Część sprzętu strażackiego, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Mszany Dolnej,  wywiózł i ukrył Stanisław Dobrowolski, który w 1944 roku w konspiracyjnych wyborach Zarządu został wybrany naczelnikiem straży. Po wojnie remiza wymagała kapitalnego remontu, sprzęt został skradziony, zniszczony bądź zużyty. Mimo to, udało się zwerbować strażaków oraz ściągnąć do remizy ocalały sprzęt. Do odbudowy szeregów straży w dużej mierze przyczynili się: Stanisław Dobrowolski, Stanisław Mitana, Maciej Chrustek, Józef Znachowski.

          3 lutego 1952 roku w związku ze zmianą organizacyjną w Ochotniczych Strażach Pożarnych zamiast zarządów ustanowiono Komendy Straży. Pierwszym komendantem został Władysław Znachowski. Komenda podjęła decyzję o wybudowaniu wieży strażackiej, którą ukończono w 1953 roku. w 1969 roku walne zebranie podjęło uchwałę o rozbudowaniu budynku remizy. Prace budowlane rozpoczęto w 1971 roku. Wówczas prezesem straży był Kazimierz Pieron, a naczelnikiem Józef Kasprzyk.

          O wszystkich działaniach na budowie informowano mieszkańców Mszany Dolnej przez radiowęzeł prowadzony przez Stanisława Szyllera. Dzięki pomocy mszańskiej społeczności, dotacji ze strony państwa z powodzeniem ukończono prace budowlane. Ochotnicza Straż Pożarna mogła obchodzić jubileusz 100-lecia już w nowym budynku. Podczas uroczystości sztandar mszańskiej OSP został udekorowany „Złotym Znakiem Związku” i „Złotą Odznaką za Zasługi dla Pożarnictwa”. Udział wzięło kilkanaście jednostek OSP z różnych miejscowości oraz wielka rzesza ludności Mszany Dolnej i okolicy.           

          Straż stopniowo otrzymywała oraz z własnych funduszy zakupywała nowy sprzęt bojowy, dzięki czemu obecnie jest nowocześnie wyposażona. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej od 1993 roku z inicjatywy ówczesnego naczelnika Józefa Marszalika zatrudnieni są na etacie kierowcy-mechanicy, którzy pełnią dyżury, co znacznie usprawnia szybki wyjazd do akcji. Mija już 15 rok pracy na tych stanowiskach Mariana Kasprzyka – obecnie naczelnika OSP Mszana Dolna i Wiesława Popiołka.

          W 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Akcje, do których wyjeżdżają strażacy obejmują nie tylko pożary, ale również wypadki drogowe i wszelkie klęski żywiołowe.

          Budynek „Domu Strażaka” w Mszanie Dolnej staraniami poszczególnych zarządów jest wciąż remontowany, dzięki czemu jest zadbany i wygląda okazale. Ostatnia większa rozbudowa remizy i utwardzenie placu przed budynkiem kostką brukową miało miejsce w 2000 roku. Obecnie wykonywane są prace remontowe wewnątrz, mające między innymi na celu upiększenie sali oraz rozbudowanie i ulepszenie zaplecza kuchennego.

          Od 2003 roku w budynku straży pełniła swoje dyżury Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Rabce, a od 2005 roku dyżuruje zespół pogotowia Szpitala Powiatowego w Limanowej.

          W 2004 roku miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia państwowe i korporacyjne – najważniejsze z nich to odznaczenie „Złotym Krzyżem Zasługi” druha Józefa Kasprzyka – długoletniego naczelnika OSP oraz „Złotym Znakiem Związku” druha Jana Wcisło – długoletniego prezesa OSP, którzy przyczynili się między innymi do rozbudowania mszańskiej straży.  

          Od października 2006 roku oprócz kierowców OSP Mszana Dolna, całodobowe dyżury pełnią zawodowi strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Celem jest usprawnienie akcji ratowniczo-gaśniczych, których na terenie miasta   i gminy Mszana Dolna wciąż przybywa.

          Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej oprócz wyjazdów mających na celu ratowanie ludzkiego życia i mienia biorą również udział w licznych uroczystościach strażackich, państwowych i kościelnych. Wówczas ozdobą imprez jest Orkiestra Dęta OSP w Mszanie Dolnej, której  skład  osobowy  obecnie  został znacznie  odmłodzony. 

Prezesi OSP Mszana Dolna od 1878 roku.

1878-1910  - Solecki Jan

1910-1921  - Niesiołowski Mieczysław

1921-1925  - Fraś Franciszek

1925-1928  - Czapliński Jan

1929-1935  - Dubowy Franciszek

1934-1945  - Pachołek Andrzej

1945-1951  - Krupiński Jan

1958-1964  - Krupiński Jan

1964-1970  - Rogalski Antoni

1970-1991   -Pieron Kazimierz 

1991 - 1998  - Wcisło Jan

1998 - 2000  - Aleksandrowicz Andrzej

2000 - 2002  - Wcisło Jan

2002 - 2021  - Antosz Stanisław

2021 -          - Piątkowski Bartosz

 

Naczelnicy OSP Mszana Dolna od 1878 roku.  

1878-1910 - Machaj Kazimierz

1910-1921  - Holzer Henryk

1921-1923  - Pachołek Andrzej

1923-1934  - Świętalski Jan

1935-1944  - Dubowy Franciszek

1945-1948  - Dobrowolski Stanisław

1948-1951  - Michalak Stefan

1952-1956  - Znachowski Władysław

1956-1957  - Nawieśniak Marcin

1958-1961  - Michalak Stefan

1962-1964  - Nawieśniak Marcin

1964-1967  - Kasprzyk Józef

1967-1970  - Mucha Stanisław

1970-1979  - Kasprzyk Józef

1979-1991  - Popiołek Kazimierz

1992-1994  - Marszalik Józef

1994-2000  - Piekarczyk Jan

2000-2001  - Stożek Kazimierz

2001-2002  - Antosz Kazimierz

2002-2006  - Popiołek Kazimierz

2006-2007  - Łabuz Paweł

2007-2015  - Kasprzyk Marian

2016-2021 - Popiołek Łukasz

2021         - Kordeczka Michał


 

Obecny Zarząd OSP Mszana Dolna.

Prezes              -   PIĄTKOWSKI  Bartosz

Naczelnik           -  KORDECZKA  Michał

V-ce Prezes       -  RATAJ Piotr

Z-ca Naczelnika  -  WACŁAWIK  Mariusz

Z-ca Naczelnika   -  POTACZEK  Wojciech

Skarbnik            -  KASPRZYK  Lidia

Sekretarz          -  STOŻEK  Kazimierz

Kronikarz          -  WOJCIACZYK  Igor

Gospodarz        -   RATAJ  Zbigniew


Komisja  Rewizyjna

Przewodniczący           -  POPIOŁEK  Wiesław

Wiceprzewodniczący   -  ŁABUZ  Paweł

Sekretarz                     -  CHRUSTEK  Stanislaw

 

 

 

 

 

 

 

 

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku